MCredit Thông báo ban hành bộ mẫu biểu sản phẩm cho vay tiền mặt mới

Mcredit ban hành “Bộ mẫu biểu áp dụng đối với sản phẩm cho vay tiền mặt” mới thay thế cho bộ mẫu biểu đang sử dụng hiện nay. Theo đó, nội dung sửa đổi/ bổ sung chi tiết như tài liệu “Tóm tắt nội dung sửa dổi” đính kèm. Nội dung thay đổi lần này mang tính chất “wording lại nhằm đảm bảo khớp với thực tế vận hành của hệ thống Mcredit”. Không ảnh hưởng đến quy định lịch trả nợ, thứ tự thu nợ.

Quyết định thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 với kế hoạch cụ thể như sau:

–          Hợp đồng cho vay: áp dụng chính thức với các hồ sơ được nhập lên hệ thống kể từ ngày 14/8/2019

–          Phiếu thông tin khách hàng:

Từ 14/08/2019 – 24/08/2019: Áp dụng song song 2 mẫu phiếu thông tin Khách hàng, bao gồm mẫu biểu mới (đính kèm email này) và mẫu biểu cũ trong thời gian chuyển tiếp.

Từ 26/08/2019: Áp dụng duy nhất mẫu Phiếu thông tin khách hàng mới.

Các tài liệu chi tiết về Mẫu biểu mới, Anh Chị vui lòng tham khảo tại các tài liệu đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

Tóm tắt sửa đổi

Phiếu thông tin khách hàng mẫu mới