Chính sách cho người giới thiệu

MỨC HOA HỒNG VÀ MỨC THƯỞNG
Chính sách hoa hồng áp dụng như sau:


Mức 1: Hoàn thành đăng ký tài khoản và có hoa hồng được duyệt với giá trị bất kỳ. Publisher sẽ nhận được hoa hồng là 20.000 VNĐ


Mức 2: Hoàn thành đăng ký tài khoản và có hoa hồng được duyệt là lớn hơn 200.000 VNĐ trong tài khoản. Publisher sẽ nhận được hoa hồng 80.000 VNĐ

Mức 3: Hoa hồng sẽ được cộng dồn nếu New Publisher hoàn thành cả 2 mức.


Mức 4: Publisher tiếp tục hoạt động và tạo ra hoa hồng được duyệt từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 4 (hoa hồng phát sinh trong thời gian từ ngày T+31 đến ngày T+120 với T là ngày đăng ký)

Mức 5: Publisher tiếp tục hoạt động và tạo ra hoa hồng được duyệt từ tháng thứ 5 cho đến hết tháng thứ 7 (hoa hồng phát sinh trong thời gian từ ngày T+121 đến ngày T+210 với T là ngày đăng ký)