Lotte Finance Ban hành Mẫu Phiếu thông tin khách hàng vay tiền mặt áp dụng từ 03/10/2019

Kính gửi các Anh/Chị

Đơn vị Phát triển sản phẩm kính gửi các Anh/Chị Quyết định ban hành Phiếu thông tin khách hàng áp dụng đối với sản phẩm vay tiền mặt

  1. Nội dung chính
    – Ban hành mẫu Phiếu thông tin khách hàng cho vay tiền mặt (Tích hợp thêm nội dung đề nghị phát hành thẻ L. cash)
  2. Hiệu lực thi hành
    – Văn bản này có hiệu lực kể từ Thứ năm ngày 03/10/2019 (áp dụng đối với các hồ sơ mới đưa lên hệ thống Temo kể từ ngày này)
    – Đối với các hồ sơ vay đã đưa lên thống Temo trước ngày 03/10/2019, các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng và nhập liệu theo mẫu Phiếu thông tin trước đó

Phiếu thông tin khách hàng cho vay tiền mặt

Hướng dẫn điền Phiếu thông tin khách hàng cho vay tiền mặt