Kính gửi các Anh/Chị,

Đơn vị PTSP cho vay tiền mặt kính gửi các Anh/Chị Quyết định triển khai địa bàn bán sản phẩm cho vay tiền mặt:

1.      Nội dung chính:

–          Triển khai bán sản phẩm cho vay tiền mặt tại các địa bàn quận/huyện/tỉnh/thành phố trong danh sách đính kèm.

2.      Hiệu lực thi hành:Văn bản này có hiệu lực kể từ Thứ ba ngày 13/08/2019.