Lotte Finance QDSP cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có Sao kê tài khoản (sửa đổi lần 1)

Kính gửi các Anh/Chị,

Đơn vị Phát triển sản phẩm cho vay tiền mặt kính gửi các Anh/Chị Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có Sao kê tài khoản Ngân hàng (sửa đổi lần 1).

1.      Điều kiện chính: