Kính gửi các Anh/Chị,
Đơn vị Phát triển sản phẩm kính gửi các Anh/Chị Quyết định ban hành Mẫu phiếu thông tin khách hàng áp dụng đối với các sản phẩm cho vay (không bao gồm cho vay trả góp):

1.      Nội dung chính:

Ban hành mẫu Phiếu thông tin khách hàng mới áp dụng đối với sản phẩm cho vay mua xe ô tô và cho vay tiền mặt.

2.      Hiệu lực thi hành:

–          Văn bản này có hiệu lực kể từ Thứ hai ngày 01/07/2019 (áp dụng đối với các hồ sơ mới đưa lên hệ thống TEMO kể từ ngày này).

–          Đối với các hồ sơ vay đã đưa lên hệ thống TEMO trước ngày 01/07/2019, các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng và nhập liệu theo mẫu Phiếu thông tin hiện hành.

Biểu mẫu mới

Hướng dẫn điền phiếu thông tin mới

Ví dụ