LOTTE FINANCE Thông báo: Quy định SP CVTD GNTT dành cho KH có lịch sử tín dụng

LOTTE Finance xin gửi anh/chị Quy định sản phẩm cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp – đối với Khách hàng có Lịch sử tín dụng tại các TCTD khác.

Hiệu lực kể từ ngày 11/01/2021 (áp dụng đối với hồ sơ mới lên ECM/Seller app).

Các nội dung thay đổi chính như sau (chi tiết theo file đính kèm):

Tiêu chí
Criteria
Từ
As-is
Thành
To-be
Tổ chức tín dụng
 
Credit institution
Không bao gồm các công ty bán hàng trả chậm (có thông tin trên CIC)
 
Not including Pay later company (information on CIC)
Bao gồm các công ty bán hàng trả chậm (có thông tin trên CIC)
 
Including Pay later company (information on CIC)
DTINghĩa vụ trả nợ bao gồm nghĩa vụ trả nợ thẻ tín dụng
 
(Debt: including credit card debt)
Nghĩa vụ trả nợ không bao gồm nghĩa vụ trả nợ thẻ tín dụng
 
(Debt: not including credit card debt)
Khoản vay tham chiếu – BANK-12M và BANK-03M
 
Reference loan – BANK-12M & BANK-03M
Chỉ gồm các Ngân hàng theo danh sách
 
Including listed bank
Bao gồm các tất cả các Ngân hàng (trừ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng phát triển Việt Nam, TPFICO-TP Bank, COMB-OCB, COMM.CREDIT-VP Bank)
 
Including all banks (not including Policy bank, Development Bank, TPFICO-TP Bank, COMB- OCB, COMM.CREDIT-VP Bank)
Số tiền cho vay – OTHER-03M
 
Loan amount – OTHER-03M
 
10-20 triệu đồng
 
10-20 mil VND
10-25 triệu đồng
 
10-25 mil VND
Cách ghi nhận thu nhập –BANK-12M và BANK-03M
 
Income Calculation – BANK-12M và BANK-03M
Thu nhập/tháng= Số tiền trả nợ/tháng x 3
 
Income/month = Payment/month x 3
Thu nhập/tháng= Số tiền trả nợ/tháng x 4
 
Income/month = Payment/month x 4
Cách ghi nhận thu nhập –OTHER-12M và OTHER-03M
 
Income Calculation – OTHER-12M và OTHER-03M
Thu nhập/tháng= Số tiền trả nợ/tháng x 3
 
Income/month = Payment/month x 3
Thu nhập/tháng= Số tiền trả nợ/tháng x 3,5
 
Income/month = Payment/month x 3,5

Thank you and best regards,