Lotte Finance Thông báo thay đổi Phiếu thông tin khách hàng vay tiền mặt áp dụng từ 29/11/2019

Kính gửi các Anh/Chị

Liên quan đến chọn phương thức giải ngân tiền mặt qua VNPOST/Vietinbank, các Anh/Chị hướng dẫn khách hàng tích chọn Phương thức giải ngân Tiền mặt và ghi bên cạnh là “VNPOST” hoặc “Vietinbank”

Bênh cạnh đó có thể sử dụng Phiếu thông tin tiền mặt trong file đình kèm.

Thời gian áp dụng: Chấp nhận các Phiếu thông tin không ghi kênh nhận tiền mặt đối với hồ sơ đã được upload lên hệ thống Lotte Finance trước ngày 29/11/2019. Đối với hồ sơ này. DE chọn kênh nhận tiền mặt là VNPOST

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG MỚI