LotteFinance Thống nhất nguyên tắc chấp nhận tên Công ty trên sao kê lương

Kính gửi các Anh/Chị Sales, DE, Thẩm định,

Căn cứ QĐ số 19-1720.QD.TGD ngày 02/04/2019 v/v sửa đổi Quy định cho vay tiền mặt cho KH có nguồn thu nhập từ lương:

“Trường hợp KH cung cấp Sao kê tài khoản lương trong 06 tháng gần nhất có thể hiện đầy đủ tên Công ty thì có thể thay thế chứng từ chứng minh công việc, chấp nhận viết tắt một số từ phổ biến như Việt Nam (VN), Công ty (CT/CTY)… thì KH không cần phải cung cấp HĐLĐ”

Theo đó, Phòng PTSP thống nhất về việc thể hiện tên Công ty trên Sao kê lương như sau:

–          Chấp nhận tên Công ty là tên đầy đủ hoặc tên giao dịch Thương mại.

–          Chấp nhận tên Công ty trên sao kê không thể hiện loại hình doanh nghiệp của Công ty đó (TNHH, CP…)

Ví dụ:
Tên đầy đủ của công ty: CÔNG TY TNHH TENMA VIỆT NAM
Tên giao dịch thương mại: TENMA VIETNAM CO., LTD
Tên thể hiện trên sao kê: TENMA VN TT LUONG T4
Kết luận: => Sao kê này thể hiện tên đầy đủ của công ty