MCREDIT Dừng thực hiện giao dịch cho vay tiền mặt đối với nhóm Tỉnh thành và Sản phẩm có rủi ro cao

TEMO cập nhật thông tin về việc Mcredit tiếp tục Dừng thực hiện giao dịch cho vay tiền mặt đối với nhóm tỉnh thành và sản phẩm có rủi ro cao áp dụng trong tháng 7/2019.

Danh sách dừng triển khai có mở rộng thêm về số tỉnh & nhóm sản phẩm so với tháng 6.
Màu đỏ thể hiện các sản phẩm và khu vực mới cập nhật dừng triển khai trong tháng 7