MCREDIT Thông báo ban hành sản phẩm cho vay tiền mặt đối với KH đã/đang có khoản vay tại Tổ chức tín dụng khác

Thông báo về việc Mcredit ban hành triển khai gói sản phẩm mới: “Cho vay tiền mặt đối với khách hàng cá nhân đã/đang có khoản vay tại các tổ chức tín dụng khác

Quyết định áp dụng có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2019 và áp dụng đối với các hồ sơ được nhập lên hệ thống kể từ ngày 03/07/2019. Nội dung thể lệ sản phẩm và tài liệu hướng dẫn chi tiết trong file gửi kèm.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM

TỔNG HỢP HỎI ĐÁP SẢN PHẨM