QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THAM GIA VÀO DỰ ÁN LOTTE FINANCE TẠI FINSTAR

QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THAM GIA VÀO DỰ ÁN LOTTE FINANCE TẠI FINSTAR

I. Mục đích của việc thực hiện các nội dung trong quy tắc ứng xử:

Quy tắc ứng xử quy định những hành động (hoặc không hành động) không được phép thực hiện bởi nhân viên tham gia vào dự án LOTTE FINANCE tại Công ty TNHH Finstar và những hành động của Finstar/LotteFinance khi nhân viên vi phạm quy tắc ứng xử này.

Các nhân viên có trách nhiệm bảo vệ uy tín, thương hiệu cho công ty, không  được thực  hiện các hành vi gây tổn hại đến uy tín của công ty cũng  như  đối với khách hàng.

II. Giải thích từ ngữ

Trong quy tắc này, một số từ ngữ được giải thích như sau:

 1. LotteFinance: Công ty tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (Lotte Finance)
 2. Finstar : Công ty TNHH Finstar
 3. Nhân viên: là cá nhân/ tổ chức được Finstar ký HĐ nhân viên và đang làm việc tại Finstar trong dự án LotteFinance.
 4. Tài sản: bao gồm không giới hạn các công cụ, phương tiện, thiết bị, tiền và/ hoặc các loại giấy tờ giá trị khác
 5. Khách hàng: là cá nhân, tổ chức đã hoặc đang có quan hệ tín dụng với Finstar hoặc LotteFinance hoặc đang trong quá trình LotteFinance xem xét để thiết lập quan hệ tín dụng
 6. Hành vi vi phạm: là hành động hoặc không hành động không tuân thủ các quy định đã ban hành.

Finstar yêu cầu các nhân viên tuân thủ đầy đủ các nội dung tại bảng quy tắc này bằng tất cả sự thiện chí và nổ lực của mình nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Finstar, xây dựng vào bảo vệ hình ảnh, uy tín của của Finstar.

Nhân viên Finstar cam kết và hiểu rõ rằng:

Việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong bảng quy tắc là căn cứ để Finstar áp dụng các biện pháp sau:

 1. Chấm dứt ngay hợp đồng lao động và yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh cho Finstar.
 2. Finstar không thanh toán phí cho toàn bộ hồ sơ của nhân viên vi phạm phát sinh trong tháng vi phạm;
 3. Yêu cầu nhân viên khắc phục và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Finstar.
 1. Các hành vi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm:
 1. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN:
STT HÀNH VI VI PHẠM HÌNH THỨC XỬ LÝ
1 Không hợp tác làm việc khi được Phòng anh ninh từ LotteFinance yêu cầu mà không có lý do chính đáng (02 lần) Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt HĐ đối với nhân viên vi phạmBồi thường thiệt hại (nếu có) Đình chỉ code của nhân viên vi phạm
2 Tự ý in ấn phát tờ rơi, mục tin quảng cáo sản phẩm có sử dụng tên, địa chỉ, hình ảnh, biểu tượng, khẩu hiệu của LotteFinance Áp dụng YC đối với đối tượng vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản Bồi thường thiệt hại (nếu có)
3 Làm mất hoặc thất lạc hồ sơ gốc của khách hàng do cố ý hoặc vô ý Áp dụng YC đối với đối tượng vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản Bồi thường thiệt hại (nếu có)
4 Không tư vấn về khoản vay và các điều kiện vay cho khách hàng mà mình nhận hồ sơ. Áp dụng YC đối với đối tượng vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản. Bồi thường thiệt hại (nếu có)
5 Nhận tiền, quà tặng và/hoặc để đối tượng liên quan khác nhận tiền, quà tặng của khách hàng dưới mọi hình thức sai quy định. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có). .Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
6 Yêu cầu khách hàng chi trả các khoản tiền, quà tặng sai quy định. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có). .Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
7 Hướng dẫn khách hàng, người tham chiếu trả lời thẩm định. Áp dụng YC đối với đối tượng vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản Bồi thường thiệt hại (nếu có)
8 Thuê mướn hoặc nhờ người khác thực hiện thay mình các bước trong quy trình làm việc. Áp dụng YC đối với đối tượng vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản Bồi thường thiệt hại (nếu có)
9 Không chứng kiến khách hàng nhận đúng sản phẩm và/hoặc không chứng kiến khách hàng trả khoản trả trước. Áp dụng YC đối với đối tượng vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản Bồi thường thiệt hại (nếu có)
10 Không đối chiếu bản gốc hồ sơ khách hàng. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có). .Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
11 Chia sẻ và/hoặc nhận mã (code) nhân viên, tài khoản đăng nhập hệ thống. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có). .Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
12 Sử dụng mã (code) nhân viên của người khác để đăng nhập hệ thống và/hoặc thực hiện hồ sơ vay nhằm mục đích lợi dụng sự chênh lệch của mức thưởng kinh doanh hoặc các mục đích khác sai quy định. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có). Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
13 Tự mình hoặc để (chủ động hoặc bị động) người khác ký thay khách hàng trên Hợp đồng tín dụng và các chứng từ liên quan. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có).Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
14 Tự mình hoặc cấu kết với khách hàng, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cung cấp thông tin giả mạo, sai lệch/làm giấy tờ giả để thực hiện hợp đồng vay. Biết khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác có hành vi gian lận mà vẫn nhận hồ sơ. Áp dụng RC đối với đối tượng vi phạm: Chấm dứt Hợp Đồng với nhân viên vi phạm.Bồi thường thiệt hại (nếu có). Đình chỉ code của nhân viên vi phạm.
15 Những hành vi phạm quy trình quy định nội bộ và/hoặc gian lận khác mà theo đánh giá của LotteFinance là gây thiệt hại về vật chất và/hoặc ảnh hưởng tới uy tín của LotteFinance. Hình thức xử lý được LOTTEFINANCE quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ của vi phạm và thiệt hại gây ra bởi vi phạm.