Vietcredit Tổng hợp tài liệu sản phẩm và hướng dẫn triển khai chiến dịch Thẻ vay Vietcredit

Tổng hợp sản phẩm Vietcredit

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/TOM-TAT-DIEU-KIEN-THE-VAY-VIETCREDIT-2.xlsx” viewer=”microsoft”]

Hướng dẫn sử dụng VietCredit 

Hướng dẫn đăng nhập E-Learning

Hướng dẫn nhập liệu trên CAS

Bài-giảng-Ôn-tập-MAD

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/bai-giang-on-tap-mad.pdf” download=”none”]

Hướng dẫn kích hoạt thẻ Vietcredit

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/kich-hoat-the-VietCredit.pdf” download=”none”]